Share
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09. 08. 2017.

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09. 08. 2017.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.08. 2017. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 14 časova sedmične norme, do 31.8.2018. godine, za rad u matičnoj školi i područnom odjeljenju,…………………………………………………….. 1 izvršilac,

2. Nastavnik informatike, 16 časova sedmične norme, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a naduže do 31.8.2018. godine, za rad u matičnoj školi i područnom odjeljenju, ……… 1 izvršilac

3. Nastavnik matematike, 8 časova sedmične norme, do 31.8.2018. godine, za rad u područnom odjeljenju Lastva, ………………………….. 1 izvršilac

4. Logoped, rano vrijeme 4 sata dnevno, do 31.8.2018. godine……………………………………………………………………. 1 izvršilac

5. Nastavnik razredne nastave, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a naduže do 31.8.2018. godine, za rad u matičnoj školi i područnim odjeljenjima……………………………………………………. 3 izvršioca

6. Nastavnik razredne nastave, do 31.8.2018. godine, za rad u matičnoj školi i područnom odjeljenju…………………………………………. 2 izvršioca

7. Pedagog, voditelj u produženom boravku, do 30.6.2018. godine, …

…………………………………… 1 izvršilac

■ Na radno mjesto nastavnika tehničkog obrazovanja prima se pripravnik, a na sva ostala radna mjesta primaju se kandidati sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od godinu dana na poslovima radnog mjesta na koje konkurišu.

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik RS” br. 44/17)

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi – član (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

▪ Intervju samo za kandidate sa potpunom dokumentacijom i blagovremenom prijavom obaviće se u prostorijama Škole u

■ Ponedjeljak, 21.8.2017. godine

10 za nastavnika tehničkog obrazovanja,

▪ 11 za nastavnika informatike,

▪ 12 za nastavnika matematike

■ Utorak, 22.8.2017. godine

▪ 8 za pedagoga, voditelja u produženom boravku,

▪ 9 za logopeda,

– 9.30 za sve nastavnike razredne nastave;

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje, Oktobarska br.1

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA” BILEĆA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, u PO Meka Gruda na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine,

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac na 12 časova redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.12.2017. godine, i

3. Nastavnik francuskog jezika – 1 izvršilac na 2 časa redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u PO Meka Gruda na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

4) izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od vaspitno-obrazovne ustanove / poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu, a koji se traži ovim konkursom na koji se kandidat prijavljuje,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci od nadležne zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 22.8.2017. godine u 10 časova.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća, Hercegovačkih ustanika bb.

******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI VASILIJE OSTROŠKI”

TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik njemačkog jezika – 18 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 4 časa u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

3. Nastavnik osnova informatike – 2 časa u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Nastavnik matematike – 20 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

5. Nastavnik matematike – 4 časa u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Nastavnik muzičke kulture – 10 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

7. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 30.06.2017. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Intervjui obaviće se u utorak 22. avgusta 2017. godine u 8 časova za nastavnike predmetne nastave i u 11 časova za nastavnike razredne nastave u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ “Sveti Vasilije Ostroški”, Gorička br. 19, Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

*******************

JU TEHNIČKA ŠKOLA TREBINjE

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Prof. matematike ………..1 izvršilac – 18 časova – određeno (do povratka radnice sa porodiljskog) – sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u nastavi).

2. Prof. fizike………………… 1 izvršilac – 14 časova – određeno (31.8.2018) – sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u nastavi).

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama(“Sl. gl. RS” br. 29/12, 80/14, 83/15).

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave sljedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

– Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju – nostrifikaciji);

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

– Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa),

– Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca,

– Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje

– Prof. matematike – 22.8.2017. godine u 10 časova u prostorijama škole.

– Prof. fizike – 22.8.2017. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU “Tehnička škola” Trebinje, Vožda Karađorđa br. 1, 89101 Trebinje sa naznakom “ZA KONKURS (prof. matematike; prof. fizike)”.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR FOČA

FOČA

KONKURS

za prijem radnika na radna mjesta

1. Profesor biologije, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………….1 izvršilac

2. Profesor sociologije, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………….1 izvršilac

3. Profesor matematike, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………….1 izvršilac

4. Profesor informatike, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………….1 izvršilac

5. Profesor fizike, 20 časova, na neodređeno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………………………………………………………………1 izvršilac

6. Profesor fizike, 12 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………………………….. 1 izvršilac

7. Diplomirani pravnik, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………. 1 izvršilac

8. Diplomirani inženjer mašinstva, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………….. 2 izvršioca

9. Diplomirana medicinska sestra, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………….1 izvršilac

10. Doktor medicine, 20 časova, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine godine …………………………………………………………………………………………………………………………1 izvršilac

11. Diplomirani farmaceut, 10 časova, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine…………………………………………………………………………………………………………….. 1 izvršilac

Za sva radna mjesta potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/08., 106/09. ,104/11. i 33/14.), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/2015.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 91/09., 29/12. i 80/14.).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

– Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

– Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

– Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 23.8.2017. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave slati, sa naznakom: “ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***************

JU OŠ OŠ “SVETI SAVA”

FOČA

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Nastavnik fizike u PO Miljevina – na određeno vrijeme, od 1.9.2017. do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac na 2 časa, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

2. Nastavnik ruskog jezika u PO Miljevina – na određeno vrijeme, od 1.9.2017. do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac na 2 časa, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

3. Nastavnik engleskog jezika u školi – na određeno vrijeme, od 1.9.2017. godine do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac na punu radnu normu, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

b) položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

1. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

4. Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja – dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica – dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, dana 22.8.2017. godine sa početkom u 12 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

**************

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno radno vrijeme sa radnim iskustvom u nastavi

i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

1. Profesor demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 nastavnih časova nedeljno, do povratka radnika sa bolovanja, a naduže do 31.12.2017. godine.

2. Profesor srpskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 nastavna časa nedeljno, do povratka radnika sa bolovanja, a naduže do 31.12.2017. godine.

3. Profesor italijanskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 nastavna časa nedeljno, do povratka radnika sa bolovanja.

4. Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 nastavna časa nedeljno, do povratka radnika sa bolovanja.

5. Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma nastavnih časova nedeljno, do kraja školske godine (31.8.2018).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova konkursa:

1. Ovjerena fotokopija diplome o stečenom akademskom zvanju, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992. g.).

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Uvjerenje vaspitno-obrazovne ustanove o stečenom radnom stažu na poslovima nastavnika.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. važećeg Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod za zapošljavanje, ukoliko se kandidat nalazi na toj evidenciji;

3. Ovjerena fotokopija radne knjižice;

4. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

5. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na konkurs (sa naznakom “Prijava na konkurs za zapošljavanje”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br. 1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 23.8.2017. u 9 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa neće se razmatrati.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***************

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ” TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Profesor matematike – 4 časa – na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2018. godine.

2. Profesor psihologije – 6 časova – na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2018. godine.

3. Profesor njemačkog jezika – 6 časova – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, najduže do 31.8.2018. godine.

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to:

– Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane);

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

• na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

• na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

• na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljeno u utorak, 22. avgusta 2017. godine, u 8 časova u prostorijama JU Gimnazije “Jovan Dučić” u Trebinju.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave slati na adresu:

JU Gimnazija “Jovan Dučić”

Vožda Karađorđa 1

89 101 Trebinje

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “NjEGOŠ” BERKOVIĆI

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – 3 izvršioca

– 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine u područnom odjeljenju Dabrica i Ljuti Do

– 1 izvršilac u područnom odjeljenju Blaca – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine – 7 časova

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i BiH,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992 . godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen: – na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom – na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom – na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca. – Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 21.8.2017. godine u 11 časova u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. – U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu : Javna ustanova Osnovna škola “Njegoš” Berkovići, Berkovići bb, 88363 Berkovići

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

**************

JU OŠ “SVETI SAVA” LjUBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

za školsku 2017/18. godinu

1. Nastavnik matematike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine – 8 časova

2. Nastavnik fizike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine – 10 časova

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine – 7 časova

4. Nastavnik informatike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine – 7 časova

5. Nastavnik razredne nastave – 3 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i BiH,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992 . godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

– Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 22.8.2017. godine u 11 časova u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

– U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Ljubinje

Ulica Svetosavska broj 23

88 380 Ljubinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

********************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC “GOLUB KUREŠ”

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

Nastavnik matematike (4 časa) i računarstva i informatike (8 časova) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16) i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

– Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem),

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van BiH i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992. godine),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom “Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor kandidata. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u utorak, 22.8.2017. godine, u 10 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar “Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

**************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VESELIN MASLEŠA” FOČA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u školskoj 2017/2018. godini

1. Nastavnik fizike – na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac na nepunu radnu normu od 8 časova neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

2. Nastavnik engleskog jezika – na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac na nepunu radnu normu od 6 časova neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

3. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac na nepunu radnu normu od 3 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

b) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

1. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

4. Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja – dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica – dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

3. Za dužina radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 22.8.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

*****************

JU GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor muzičke kulture – jedan izvršilac sa radnim iskustvom, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine

2. Profesor hemije – jedan izvršilac sa radnim iskustvom, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine

3. Profesor engleskog jezika i knjiž. – jedan izvršilac sa radnim iskustvom, 10 časova sedmično, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16), i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 21.8.2017. godine u 12 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik

Ul. Šumadijska bb

71 230 Kalinovik

Tel. 057/623-044

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

FOČA

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

za prvo polugodište školske 2017/1018. godine

1. Nastavnik solo pjevanja, do kraja prvog polugodišta školske 2017/18. godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzički umjetnik – solo pjevač 1 (jedan) izvršilac – 4 časa;

2. Nastavnik violine, do kraja prvog polugodišta školske 2017/18. godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar – violinista 1 (jedan) izvršilac – 4 časa;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

– imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

– imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

– da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

1. Diplomu o završenom obrazovanju;

2. Rodni list;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16), biće vršeno bodovanje kandidata po utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim pomenutim pravilnikom.

Kandidati, uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, treba da dostave i:

– Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

– Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;

– Dokaz o ostvarenom radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:

1) Vrsta posla,

2) Stepen stručne spreme i

3) Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

– Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

– Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije.

Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;

– Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;

– Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;

– Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;

– Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

– Testiranje kandidata i intervju obaviće se 25.8.2017. godine u 10 časova u školi.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola Foča, ul. Nemanjina bb, 73 300 Foča.

***************

JU MUZIČKA ŠKOLA “TREBINjE”

TREBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor gitare – 2 izvršioca – puna norma – na određeno vrijeme;

2. Profesor harmonike – 1 izvršilac – 12 časova – na određeno vrijeme;

3. Profesor violine – 1 izvršilac – 12 časova – na određeno vrijeme;

4. Profesor violončela – 1 izvršilac – puna norma – na određeno vrijeme;

5. Profesor klavira – 2 izvršioca – puna norma – na određeno vrijeme;

I Opšti uslovi:

– da je državljanin RS i BiH

– da je stariji od 18 godina

– da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi:

Pored opštih, kandidati su dužni ispuniti i posebne uslove, i to kandidat pod rednim brojem:

1. diplomirani muzičar – gitarista (sa radnim iskustvom)

2. diplomirani muzičar – akordeonista (sa radnim iskustvom)

3. diplomirani muzičar – violinista (sa radnim iskustvom)

4. diplomirani muzičar – violončelista (pripravnik )

5. diplomirani muzičar – pijanista (sa radnim iskustvom)

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebni uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. ovjerenu kopiju diplome;

7. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;

8. uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidat pod rednim brojem 4. (profesor violončela – pripravnik) dostavlja svu navedenu dokumentaciju, osim dokumentacije koja je navedena pod tačkom 5. – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.8.2017. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola “Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje – sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***********

JU OŠ “LjUTICA BOGDAN”

KALINOVIK

KONKURS

1. Nastavnik hemije, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018.

2. Nastavnik informatike, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018.

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10 i 25/14). Za radna mjesta potreban je odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema.

1. Potrebna dokumentacija:

• Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• Uvjerenje o državljanstvu;

• Ovjerena fotokopija diplome o stečenom zvanju;

• Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove),

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

• Potvrda o položenom stručnom ispitu

• Potvrda o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca.

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

• Uvjerenje o neosuđivanosti (zatražiće Osnovna škola po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju i test koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14 i 45/16)

Intervju će biti obavljen 22.8.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati poštom preporučeno na adresu:

JU Osnovna škola “Ljutica Bogdan”

Srpskih dobrovoljaca broj 5,

71230 Kalinovik

******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik matematike – 16 časova – na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine.

2. Nastavnik tehničkog – 14 časova – na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine.

3. Nastavnik informatike – 2 časa – na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine.

4. Nastavnik fizike – 6 časova – na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine.

5. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 8 časova – na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine.

6. Nastavnik njemačkog jezika – 2 časa – na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine.

7. Nastavnik razredne nastave – 5 izvršilaca – na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine.

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Intervju sa kandidatima obaviće se u utorak, 22.8.2017. u 8 časova za nastavnike razredne nastave, a u srijedu, 23.8.2017. godine, u 10 časova za nastavnike predmetne nastave u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

*********

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC “ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

KONKURS

za prijem nastavnika u radni odnos

– Profesor fizike …. 1 izvršilac (puno radno vrijeme) – pripravnik

na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

– Profesor fizike …… 1 izvršilac (6 časova) – pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

– Profesor engleskog jezika … 1 izvršilac (8 časova nedjeljno) – pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

– Doktor medicine ………. 1 izvršilac (12 časova nedjeljno) – određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

– Profesor biologije …….. 1 izvršilac (12 časova nedjeljno) – pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 29/12) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj 34/15).

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka,

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove

konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 23.8.2017. godine u 10 časova u prostorijama škole (nova zgrada).

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar “Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*************

JU “DJEČIJI VRTIĆ”

GACKO

VIDOVDANSKA BR. 26

89240 GACKO

Datum: 4.8.2017. god.

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Statuta ustanove uz saglasnost Osnivača JU “Dječiji vrtić” Gacko raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme:

diplomirani vaspitač………………… 2 izvršioca

za radnu 2017/2018. vaspitno-obrazovnu godinu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

1. Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

2. Položen stručni ispit

Prijavu sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na navedenu adresu.

Konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Leave a Comment