Share
Ljubinje: Javni poziv organizacijama civilnog društva

Ljubinje: Javni poziv organizacijama civilnog društva

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. gl. broj 101/04 98/13), i člana 62. Statuta Opštine Ljubinje (Sl. gl broj 2/14) načelnik Opštine raspisuje:

JAVNI POZIV

za finansiranje projekata sredstvima iz Budžeta Opštine Ljubinje za 2017. godinu

Opština Ljubinje poziva organizacije civilnog društva (OCD) da dostave prijedloge projekta koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Ljubinje,radi izbora za finansiranje/sufinansiranje iz sredstava Budžeta opštine Ljubinje za 2017 godinu.
Pravo prijave, u okviru registrovane djelatnosti, odnosno programskih ciljeva, imaju:
Udruženja, sa sjedištem na teritoriji opštine Ljubinje

Fondacije, sa sjedištem na teritoriji opštine Ljubinje

3. Uslovi za korištenje sredstava iz budžeta Opštine Ljubinje:

da je projekat namijenjen građanima Opštine Ljubinje i da se implementira na području Opštine;
da se projekat odnosi na sljedeće oblasti:
TURIZAM
OBRAZOVANjE
KULTURA
SPORT i REKREACIJA
EKOLOGIJA
IZGRADNjA I RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

Projekat treba da sadrži:

detaljan budžet projekta:
ljudski resurski (plate)
oprema (ako je planirano)
aktivnosti
drugo
detaljan opis projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije projekta);
ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema);
oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta;
naziv organizacije (adresa, telefon/faks i e-mail);
naziv projekta;
način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika);
ovlašteno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt telefon, adresa)
broj žiro računa.
Kriterijumi za ocjenjivanje:

da se projekat odnosi na građane Opštine Ljubinje i da će se realizovati na njenom području;
da je projekat dostavljen na vrijeme i u skladu sa traženom dokumentacijom;
da je ispoštovana procedura za pisanje projekata;
da obuhvata veći broj korisnika usluga sa jednakim kvalitetom isporuke;
da je u protekloj godini (ako su joj bila odobrena sredstva) ocijenjen u Listi za ocjenu kvaliteta usluge (dobavljača) ocjenom A i B;
da poštuje Kodeks ponašanja za nevladini sektor BiH.
Ocjenu i rangiranje predloga projekata izvršiće posebna komisija Opštinske službe.

Rok za dostavljanje prijava: 28.08.2017. godine.

Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju Centru za pružanje usluga građanima u zgradi opštine Ljubinje

Uputstva za izradu prijave mogu se dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Ljubinje.

Javni poziv će biti objavljen na službenoj veb stranici opštine Ljubinje kao i na oglasnoj tabli.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde

Izvor: opstinaljubinje.org

Leave a Comment